• Nederlands
 • English
 • Français
 • Türkçe
 • Polski
 • български

Versie 1.0

Privacybeleid

Dit beleid is van kracht vanaf 15 september 2022.
Laatst bijgewerkt: 15 september 2022

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is ONPROAD’s beleid om uw privacy te respecteren en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot alle persoonlijke informatie die wij over u kunnen verzamelen, inclusief via onze website, https://onproad.appelit.com, en andere sites die wij bezitten en beheren.

Persoonlijke informatie is alle informatie over u die kan worden gebruikt om u te identificeren. Dit omvat informatie over u als persoon (zoals naam, adres en geboortedatum), uw apparaten, betalingsgegevens en zelfs informatie over hoe u een website of onlinedienst gebruikt.

Indien onze site links bevat naar sites en diensten van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze sites en diensten hun eigen privacybeleid hebben. Als u een link volgt naar inhoud van derden, moet u de informatie over hun privacybeleid lezen over hoe zij persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw activiteiten nadat u onze site hebt verlaten.

Informatie die we verzamelen
Informatie die wij verzamelen valt in twee categorieën: “vrijwillig verstrekte” informatie en “automatisch verzamelde” informatie.

Vrijwillig verstrekte’ informatie verwijst naar alle informatie die u bewust en actief aan ons verstrekt bij het gebruik van of deelname aan onze diensten en promoties.

Automatisch verzamelde’ informatie verwijst naar alle informatie die automatisch door uw apparaten wordt verzonden tijdens de toegang tot onze producten en diensten.

Loggegevens
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens van uw webbrowser registreren. Het kan het Internet Protocol (IP)-adres van uw apparaat bevatten, uw browsertype en -versie, de pagina’s die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht en andere details over uw bezoek.

Als u tijdens het gebruik van de site bepaalde fouten tegenkomt, kunnen wij bovendien automatisch gegevens verzamelen over de fout en de omstandigheden waarin deze zich voordeed. Deze gegevens kunnen technische details bevatten over uw apparaat, wat u probeerde te doen toen de fout optrad en andere technische informatie over het probleem. U kunt van dergelijke fouten, zelfs op het moment dat zij zich voordoen, al dan niet bericht ontvangen dat zij zich hebben voorgedaan, of wat de aard van de fout is.

Houd er rekening mee dat, hoewel deze informatie op zichzelf niet persoonlijk identificeerbaar is, het mogelijk kan zijn deze te combineren met andere gegevens om individuele personen persoonlijk te identificeren.

Apparaatgegevens
Wanneer u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt, kunnen wij automatisch gegevens over uw apparaat verzamelen, zoals:

 • Type apparaat
 • Unieke apparaatidentificaties
 • Geo-locatiegegevens

Gegevens die wij verzamelen kunnen afhankelijk zijn van de individuele instellingen van uw apparaat en software. Wij raden u aan het beleid van uw apparaatfabrikant of softwareleverancier te controleren om te weten welke informatie zij aan ons beschikbaar stellen.

Persoonlijke informatie
Wij kunnen om persoonlijke informatie vragen – bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of wanneer u contact met ons opneemt – die een of meer van de volgende zaken kan omvatten:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoon/mobiel nummer
 • Thuis/postadres

Transactiegegevens
Transactiegegevens zijn gegevens die tijdens de normale werking van ons platform worden verzameld. Dit kunnen transactierecords zijn, opgeslagen bestanden, gebruikersprofielen, analytische gegevens en andere metriek, evenals andere soorten informatie, gecreëerd of gegenereerd, als gebruikers met onze diensten interageren.

Rechtmatige redenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daar een legitieme reden voor hebben. In dat geval verzamelen wij alleen persoonsgegevens die redelijkerwijs nodig zijn om onze diensten aan u te leveren.

Verzameling en gebruik van informatieWij kunnen persoonlijke gegevens van u verzamelen wanneer u een van de volgende dingen doet op onze website:

 • Registreren voor een account
 • Een abonnement kopen
 • Meld u aan om updates van ons te ontvangen via e-mail of sociale mediakanalen
 • Een mobiel apparaat of webbrowser gebruiken om toegang te krijgen tot onze inhoud
 • Neem contact met ons op via e-mail, sociale media of andere soortgelijke technologieën
 • Wanneer u ons vermeldt op sociale media

Wij kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden, en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden:

 • om u te voorzien van de belangrijkste functies en diensten van ons platform
 • om producten en/of diensten aan u te leveren
 • om contact met u op te nemen en met u te communiceren
 • voor analyse, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, onder meer om onze website, bijbehorende toepassingen en bijbehorende platforms voor sociale media te beheren en te verbeteren
 • voor reclame en marketing, inclusief om u promotionele informatie te sturen over onze producten en diensten en informatie over derden die volgens ons voor u interessant kunnen zijn
 • om u in staat te stellen onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende platforms voor sociale media te openen en te gebruiken
 • voor interne registratie en administratieve doeleinden
 • om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en eventuele geschillen op te lossen
 • voor beveiliging en fraudepreventie, en om ervoor te zorgen dat onze sites en apps veilig en beveiligd zijn en in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden worden gebruikt
 • voor technische beoordeling, onder meer om onze app, aanverwante toepassingen en aanverwante platforms voor sociale media te bedienen en te verbeteren

Wij kunnen vrijwillig verstrekte en automatisch verzamelde persoonlijke informatie combineren met algemene informatie of onderzoeksgegevens die wij ontvangen van andere betrouwbare bronnen. Als u ons bijvoorbeeld uw locatie doorgeeft, kunnen wij dit combineren met algemene informatie over valuta en taal om u een verbeterde ervaring van onze site en dienst te bieden.

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens
Wanneer wij persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, en zolang wij deze informatie bewaren, zullen wij deze met commercieel aanvaardbare middelen beschermen om verlies en diefstal, alsmede onbevoegde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging te voorkomen.

Hoewel wij ons best zullen doen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen, adviseren wij dat geen enkele methode van elektronische transmissie of opslag 100% veilig is en dat niemand absolute gegevensbeveiliging kan garanderen.

U bent verantwoordelijk voor de keuze van een wachtwoord en de algehele veiligheid ervan, waarbij u de veiligheid van uw eigen informatie binnen de grenzen van onze diensten waarborgt. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat wachtwoorden voor toegang tot uw persoonlijke informatie en accounts veilig en vertrouwelijk zijn.

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is. Deze periode kan afhangen van waarvoor wij uw gegevens gebruiken, in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u ons bijvoorbeeld persoonlijke informatie hebt verstrekt als onderdeel van het aanmaken van een account bij ons, kunnen wij deze informatie bewaren zolang uw account in ons systeem bestaat. Als uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor dit doel, zullen wij ze verwijderen of anoniem maken door alle gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd te verwijderen.

Indien nodig kunnen wij uw persoonsgegevens echter bewaren om te voldoen aan een wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichting of voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

Privacy van kinderen
Wij richten geen van onze producten of diensten rechtstreeks op kinderen jonger dan 13 jaar en wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 jaar.

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden
We kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan:

 • een moeder, dochteronderneming of filiaal van ons bedrijf
 • externe dienstverleners om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, waaronder (zonder beperking) IT-dienstverleners, aanbieders van gegevensopslag, hosting en servers, advertentienetwerken, analisten, foutloggers, incassobureaus, aanbieders van onderhoud of probleemoplossing, marketing- of reclameproviders, professionele adviseurs en exploitanten van betalingssystemen
 • onze werknemers, contractanten en/of gerelateerde entiteiten
 • onze bestaande of potentiële agenten of zakenpartners
 • kredietinformatiebureaus, rechtbanken, gerechtshoven en regelgevende instanties, ingeval u niet betaalt voor goederen of diensten die wij u hebben geleverd
 • rechtbanken, gerechtshoven, regelgevende instanties en wetshandhavers, zoals vereist door de wet, in verband met bestaande of toekomstige juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • derden, met inbegrip van agenten of onderaannemers die ons helpen bij het verstrekken van informatie, producten, diensten of direct marketing aan u
 • derden om gegevens te verzamelen en te verwerken
 • een entiteit die al onze activa en activiteiten koopt, of waaraan wij deze geheel of grotendeels overdragen

Uw rechten en het beheer van uw persoonsgegevens
Uw keuze:
Door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, begrijpt u dat wij uw persoonlijke informatie zullen verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit privacybeleid. U hoeft ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u dat niet doet, kan dat gevolgen hebben voor uw gebruik van onze website of de producten en/of diensten die daarop of via die website worden aangeboden.

Informatie van derden: 
Als wij persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen wij deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Indien u een derde bent die persoonsgegevens over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u de toestemming van die persoon hebt om de persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Toestemming voor marketing: 
Als u eerder hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens.

Toegang: 
U kunt details opvragen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren.

Correctie: 
Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via de gegevens in dit privacybeleid. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om informatie die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd blijkt te zijn, te corrigeren.

Non-discriminatie: 
Wij zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten op uw persoonlijke gegevens. Tenzij uw persoonlijke informatie nodig is om u een bepaalde dienst of aanbieding te leveren (bijvoorbeeld het verwerken van transactiegegevens), zullen wij u geen goederen of diensten weigeren en/of u andere prijzen of tarieven aanrekenen voor goederen of diensten, onder meer door kortingen of andere voordelen toe te kennen of boetes op te leggen, of u een ander niveau of andere kwaliteit van goederen of diensten leveren.

Kennisgeving van datalekken: 
Wij zullen voldoen aan de wetten die op ons van toepassing zijn met betrekking tot een datalek.

Klachten: 
Als u van mening bent dat wij een relevante gegevensbeschermingswet hebben geschonden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens en geef ons alle details over de vermeende schending. Wij zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk antwoorden met het resultaat van ons onderzoek en de stappen die wij zullen ondernemen om uw klacht te behandelen. U hebt ook het recht om met betrekking tot uw klacht contact op te nemen met een regelgevende instantie of een gegevensbeschermingsautoriteit.

Afmelden: 
Om u uit te schrijven uit onze e-maildatabase of af te melden voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie), kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in dit privacybeleid, of afmelden via de opt-outfaciliteiten die in de communicatie zijn opgenomen. Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen.

Gebruik van cookies
Wij gebruiken ‘cookies’ om informatie over u en uw activiteiten op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje informatie dat onze website op uw computer opslaat en bij elk bezoek opent, zodat wij kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons u inhoud aan te bieden op basis van door u opgegeven voorkeuren.

Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Bedrijfsoverdrachten
Als wij of onze activa worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat wij failliet gaan of failliet gaan, zullen wij gegevens, waaronder uw persoonsgegevens, opnemen in de activa die worden overgedragen aan partijen die ons overnemen. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden, en dat partijen die ons overnemen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uw persoonsgegevens kunnen blijven gebruiken overeenkomstig dit beleid, dat zij zullen moeten overnemen aangezien het de basis vormt voor alle eigendoms- of gebruiksrechten die wij op dergelijke informatie hebben.

Grenzen van ons beleid
Onze website kan links bevatten naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites, en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

Wijzigingen in dit beleid
Wij kunnen ons privacybeleid naar eigen goeddunken wijzigen naar aanleiding van updates van onze bedrijfsprocessen, huidige aanvaardbare praktijken of wijzigingen in de wetgeving of regelgeving. Als wij besluiten dit privacybeleid te wijzigen, zullen wij de wijzigingen hier bekendmaken via dezelfde link waarmee u dit privacybeleid opent.

Indien de wijzigingen aanzienlijk zijn, of indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij u (op basis van de door u geselecteerde voorkeuren voor communicatie van ons) en al onze geregistreerde gebruikers contacteren met de nieuwe gegevens en links naar het bijgewerkte of gewijzigde beleid.

Indien vereist door de wet, zullen wij uw toestemming vragen of u de kans geven om in te stemmen met of af te zien van, indien van toepassing, elk nieuw gebruik van uw persoonlijke informatie.

Aanvullende informatie voor naleving van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) (EU)

Gegevensbeheerder / Gegevensverwerker
De GDPR maakt een onderscheid tussen organisaties die persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden (bekend als “verantwoordelijken voor de verwerking”) en organisaties die persoonsgegevens verwerken namens andere organisaties (bekend als “gegevensverwerkers”). Wij, ONPROAD, gevestigd op het adres vermeld in onze sectie Contact, zijn een Gegevensverantwoordelijke en/of Verwerker met betrekking tot de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken wanneer wij daartoe wettelijk gerechtigd zijn. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier verzamelen en gebruiken. Als wij uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken en u bent jonger dan 16 jaar, vragen wij uw ouder of wettelijke voogd om toestemming om uw persoonsgegevens voor dat specifieke doel te verwerken.

Onze wettelijke grondslagen zijn afhankelijk van de diensten die u gebruikt en de manier waarop u ze gebruikt. Dit betekent dat wij uw informatie alleen op de volgende gronden verzamelen en gebruiken:

Toestemming van u
Wanneer u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken voor een specifiek doel. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door gebruik te maken van de faciliteiten die wij bieden; dit heeft echter geen gevolgen voor het gebruik van uw gegevens dat reeds heeft plaatsgevonden. U kunt instemmen met het verstrekken van uw e-mailadres om marketing e-mails van ons te ontvangen. Hoewel u zich te allen tijde kunt afmelden, kunnen wij reeds verzonden e-mails niet terugroepen. Als u nog vragen hebt over hoe u uw toestemming kunt intrekken, neem dan gerust contact op via de gegevens in het gedeelte Contact van dit privacybeleid.

Uitvoering van een contract of transactie
Wanneer u een contract of transactie met ons bent aangegaan, of om voorbereidende stappen te nemen voordat wij een contract of transactie met u aangaan. Als u bijvoorbeeld een product, dienst of abonnement bij ons koopt, moeten wij uw persoonlijke en betalingsgegevens gebruiken om uw bestelling te verwerken en te leveren.

Onze legitieme belangen
Wanneer wij dit noodzakelijk achten voor onze legitieme belangen, zoals het leveren, exploiteren, verbeteren en communiceren van onze diensten. Wij beschouwen onze legitieme belangen als onderzoek en ontwikkeling, inzicht in ons publiek, marketing en promotie van onze diensten, maatregelen om onze diensten efficiënt te exploiteren, marketinganalyse en maatregelen om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen.

Naleving van de wet
In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken of te bewaren. Dergelijke gevallen kunnen omvatten (maar zijn niet beperkt tot) gerechtelijke bevelen, strafrechtelijke onderzoeken, overheidsverzoeken en wettelijke verplichtingen. Als u nog vragen hebt over hoe wij persoonlijke informatie bewaren om aan de wet te voldoen, kunt u die stellen via de gegevens in het gedeelte Contact van dit privacybeleid.

Internationale doorgiften buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
Wij zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonsgegevens van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER wordt beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door het gebruik van standaardclausules inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, of het gebruik van bindende bedrijfsvoorschriften of andere wettelijk aanvaarde middelen.

Uw rechten en het beheer van uw persoonsgegevens
Beperken: 
U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien (i) u zich zorgen maakt over de juistheid van uw persoonsgegevens; (ii) u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; (iii) u hebt ons nodig om de persoonsgegevens uitsluitend te bewaren met het oog op een rechtsvordering; of (iv) wij uw bezwaar tegen de verwerking op basis van legitieme belangen in overweging nemen.

Bezwaar maken tegen verwerking:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op onze legitieme belangen of het openbaar belang. Als dit gebeurt, moeten wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, om door te kunnen gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dataportabiliteit: 
U kunt het recht hebben om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Waar mogelijk verstrekken wij deze informatie in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machineformaat. U kunt ook het recht hebben om te vragen dat wij deze persoonsgegevens aan een derde overdragen.

Verwijdering: 
U kunt te allen tijde het recht hebben om ons te verzoeken de persoonlijke informatie die wij over u hebben te verwijderen, en wij zullen redelijke stappen ondernemen om uw persoonlijke informatie uit onze huidige bestanden te verwijderen. Als u ons vraagt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, zullen wij u laten weten hoe de verwijdering uw gebruik van onze website of producten en diensten beïnvloedt. Er kunnen uitzonderingen op dit recht zijn om specifieke juridische redenen die wij, indien van toepassing, voor u uiteen zullen zetten in antwoord op uw verzoek. Als u uw account beëindigt of verwijdert, verwijderen wij uw persoonlijke gegevens binnen 30 dagen na de verwijdering van uw account. Houd er rekening mee dat zoekmachines en soortgelijke derden nog steeds kopieën kunnen bewaren van uw persoonlijke informatie die ten minste eenmaal openbaar is gemaakt, zoals bepaalde profielinformatie en openbare opmerkingen, zelfs nadat u de informatie van onze diensten hebt verwijderd of uw account hebt gedeactiveerd.

Voor vragen of zorgen over uw privacy kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

info@onproad.com