• Nederlands
 • English
 • Français
 • Türkçe
 • Polski
 • български

Versie 1.1

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 15 augustus 2022.
Deze Algemene Voorwaarden regelen uw gebruik van de website gelegen op https://onproad.com en alle gerelateerde diensten geleverd door ONPROAD.

Door https://onproad.com te bezoeken, gaat u ermee akkoord zich aan deze Algemene Voorwaarden te houden en alle toepasselijke wetten en voorschriften na te leven. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te betreden of enige andere diensten van ONPROAD te gebruiken.

Wij, ONPROAD, behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden naar eigen goeddunken te herzien en te wijzigen. Daarna zullen we deze pagina bijwerken. Elke wijziging van deze Algemene Voorwaarden wordt onmiddellijk van kracht vanaf de datum van publicatie.

Gebruiksbeperkingen:

 • Door deze website te gebruiken, garandeert u namens uzelf, uw gebruikers en andere partijen dat u niet zult:
 • het wijzigen, kopiëren, voorbereiden van afgeleide werken, decompileren of reverse-engineeren van materiaal en software op deze website;
 • auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen te verwijderen uit materialen en software op deze website;
 • de materialen over te dragen aan een andere persoon of de materialen te “spiegelen” op een andere server;
 • deze website of een van de bijbehorende diensten bewust of door onachtzaamheid te gebruiken op een manier die onze netwerken of enige andere dienst die ONPROAD levert, misbruikt of verstoort;
 • deze website of de bijbehorende diensten niet gebruiken voor het verzenden of publiceren van intimiderend, onfatsoenlijk, obsceen, frauduleus of onwettig materiaal;
 • deze website of de bijbehorende diensten te gebruiken in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving;
 • deze website niet te gebruiken in combinatie met het verzenden van ongeoorloofde reclame of spam;
 • gebruikersgegevens verzamelen of vergaren zonder toestemming van de gebruiker; of
 • deze website of de bijbehorende diensten niet te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de privacy, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

Intellectueel eigendom
De intellectuele eigendom van het materiaal op deze website is eigendom van of in licentie bij ONPROAD en wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht. Wij verlenen onze gebruikers toestemming om één kopie van de materialen te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk gebruik.
Dit vormt de verlening van een licentie, geen overdracht van eigendom. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen of de Algemene Voorwaarden schendt, en kan te allen tijde door ONPROAD worden beëindigd

Aansprakelijkheid
Onze website en het materiaal op onze website worden geleverd op een ‘as is’ basis. Voor zover wettelijk toegestaan geeft ONPROAD geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, met inbegrip van, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendom, of andere schending van rechten.

In geen geval zal ONPROAD of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade geleden of opgelopen door u of enige derde partij als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of de materialen op deze website, zelfs indien ONPROAD of een gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

In de context van deze overeenkomst omvat “gevolgschade” alle gevolgschade, indirecte schade, reëel of verwacht winstverlies, verlies van voordeel, inkomstenverlies, verlies van zaken, verlies van goodwill, verlies van kansen, verlies van besparingen, verlies van reputatie, verlies van gebruik en/of verlies of beschadiging van gegevens, ongeacht of dit het gevolg is van statuten, contracten, billijkheid, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schadevergoeding of anderszins.

Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Nauwkeurigheid van de materialen
Het materiaal op onze website is niet volledig en dient uitsluitend ter algemene informatie. ONPROAD garandeert of doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op deze website, of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op enige aan deze website gekoppelde bronnen.

Links
ONPROAD heeft niet alle aan haar website gekoppelde sites bekeken en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link betekent niet dat ONPROAD de site goedkeurt, goedkeurt of controleert. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde site is op eigen risico en wij raden u ten zeerste aan zelf na te gaan of deze sites geschikt zijn.

Recht op beëindiging
Wij kunnen uw recht om onze website te gebruiken opschorten of beëindigen en deze Algemene Voorwaarden onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan u wegens schending van deze Algemene Voorwaarden.

Severance
Elke bepaling van deze Algemene Voorwaarden die geheel of gedeeltelijk nietig of onuitvoerbaar is, wordt doorgehaald voor zover zij nietig of onuitvoerbaar is. De geldigheid van de rest van deze Voorwaarden wordt niet aangetast.

Toepasselijk recht
Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. U onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.