• Nederlands
 • English
 • Français
 • Türkçe
 • Polski
 • български

Версия 1.1

Общи условия

Тези Общи условия са актуализирани за последно на 15 август 2022 г. Те уреждат вашето използване на уебсайта, намиращ се на https://onproad.com, и всички свързани услуги, предоставяни от ONPROAD®.

С посещението на https://onproad.com вие се съгласявате да спазвате тези Общи условия и всички приложими закони и наредби. В случай че не се съгласявате с тези Общи условия, ви се забранява да използвате или посещавате този уебсайт или каквито и да било други услуги на ONPROAD®.

Ние, ONPROAD®, запазваме правото да преразглеждаме и променяме тези Общи условия по свое усмотрение. След това ще актуализираме тази страница. Всяка промяна на тези Общи условия влиза в сила веднага след датата на публикуване.

Ограничения при използване:

 • С използването на този уебсайт вие гарантирате от свое име, от името на вашите потребители и други страни, че няма да:
 • променяте, копирате, създавате производни произведения, декомпилирате или обръщате инженеринг на материали и софтуер на този уебсайт;
 • премахвате авторски права или други заявления за собственост от материалите и софтуера на този уебсайт;
 • прехвърляте материалите на друг човек или “спираквате” материалите на друг сървър;
 • използвате този уебсайт или свързаните с него услуги съзнателно или безразсъдно по начин, който злоупотребява или пречи на нашите мрежи или на всяка друга услуга, предоставяна от ONPROAD®;
 • използвате този уебсайт или свързаните с него услуги за изпращане или публикуване на заплашителен, неприличен, обиден, измамен или незаконен материал;
 • използвате този уебсайт или свързаните с него услуги в нарушение на приложимите закони и регулации;
 • използвате този уебсайт в комбинация с изпращането на несанкционирана реклама или спам;
 • събирате или придобивате потребителски данни без съгласието на потребителя; или
 • използвате този уебсайт или свързаните с него услуги по начин, който нарушава личната неприкосновеност, интелектуалната собственост или други права на трети лица.

Интелектуална собственост
Интелектуалната собственост на материалите на този уебсайт принадлежи на ONPROAD® или е в лиценз на ONPROAD® и се защитава от съответното авторско право и право върху марката. Ние предоставяме разрешение на нашите потребители да изтеглят една копие на материалите за лично, не-торговско, временно използване.

Това представлява предоставяне на лиценз, не прехвърляне на собственост. Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някоя от тези ограничения или Общите условия, и може да бъде прекратен по всяко време от ONPROAD®.

Отговорност
Нашите уебсайт и материалите на нашия уебсайт се предоставят на база “както е”. Доколкото е законно, ONPROAD® не предоставя гаранции, явни или подразбиращи се, и по този начин отказва всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продажба, пригодност за конкретна цел или ненарушение на интелектуална собственост или друго нарушение на права.

По никакъв начин ONPROAD® или нейните доставчици няма да бъдат отговорни за каквито и да било последващи вреди, претърпени или причинени от вас или от трета страна вследствие на използването или невъзможността за използване на този уебсайт или материалите на този уебсайт, дори ако ONPROAD® или упълномощен представител са уведомени устно или писмено за възможността от такива вреди.

В контекста на този договор “последващи вреди” включват всички косвени вреди, непряка вреда, реална или очаквана загуба на печалба, загуба на ползи, загуба на приходи, загуба на бизнес, загуба на добра репутация, загуба на възможности, загуба на спестявания, загуба на репутация, загуба на ползване и/или загуба или повреда на данни, независимо дали това е резултат от закони, договори, еквитет, неправомерни деяния (включително небрежност), обезщетение или други обстоятелства.

Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращите се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни вреди, тези ограничения може да не са приложими за вас.

Точност на материалите
Материалът на нашия уебсайт не е изчерпателен и служи единствено за обща информация. ONPROAD® не гарантира и не прави изявления за точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на този уебсайт, или в противен случай по отношение на такива материали или на всякакви свързани с този уебсайт ресурси.

Връзки
ONPROAD® не е преглеждала всички сайтове, свързани с нейния уебсайт, и не носи отговорност за съдържанието на такива свързани сайтове. Включването на връзка не означава, че ONPROAD® одобрява, подкрепя или контролира сайта. Използването на такъв свързан сайт е на ваш собствен риск и ви препоръчваме категорично да се уверите сами дали тези сайтове са подходящи.

Право на прекратяване
Ние можем да спрем или прекратим вашето право да използвате нашия уебсайт и тези Общи условия незабавно след писмено уведомление до вас поради нарушение на тези Общи условия.

Разделение
Всяка разпоредба от тези Общи условия, която е напълно или частично невалидна или невъзможна за изпълнение, ще бъде зачеркната в този обем, в който е невалидна или невъзможна за изпълнение. Валидността на останалите условия не се засяга.

Приложимо право
Тези Общи условия се управляват и тълкуват в съответствие с законите на Белгия. Вие безотзивно се подчинявате на ексклузивната юрисдикция на съдилищата в този щат или местоположение.