• Nederlands
 • English
 • Français
 • Türkçe
 • Polski
 • български

Versja 1.1

Warunki ogólne

Te Warunki i Zasady zostały ostatnio zaktualizowane 15 sierpnia 2022 r.Te Warunki ogólne regulują korzystanie z witryny znajdującej się pod adresem https://onproad.com oraz wszelkich powiązanych usług świadczonych przez ONPROAD®.

Przez odwiedzenie https://onproad.com zgadzasz się przestrzegać tych Ogólnych Warunków i przestrzegać wszystkich obowiązujących ustaw i regulacji. Jeżeli nie zgadzasz się z tymi Ogólnymi Warunkami, zabronione jest korzystanie z tej witryny lub korzystanie z jakichkolwiek innych usług ONPROAD®.

My, ONPROAD®, zastrzegamy sobie prawo do dowolnej rewizji i modyfikacji niniejszych Ogólnych Warunków według naszego uznania. Następnie zaktualizujemy tę stronę. Każda zmiana w tych Ogólnych Warunkach wchodzi w życie natychmiast po dacie publikacji.

Ograniczenia w użytkowaniu:

 • Korzystając z tej witryny, gwarantujesz w imieniu siebie, swoich użytkowników i innych stron, że nie będziesz:
 • Modyfikować, kopiować, przygotowywać prac pochodnych, dekompilować ani nie odwracać inżynierii materiałów i oprogramowania dostępnego na tej witrynie;
 • Usuwać praw autorskich lub innych oznaczeń własności z materiałów i oprogramowania dostępnego na tej witrynie;
 • Przekazywać materiałów innej osobie ani nie „odbijać” materiałów na inny serwer;
 • Celowo lub zaniedbania korzystać z tej witryny lub powiązanych usług w sposób, który nadużywa lub zakłóca nasze sieci lub jakąkolwiek inną usługę dostarczaną przez ONPROAD®;
 • Nie używać tej witryny ani powiązanych usług do przesyłania lub publikowania materiałów zagrażających, niemoralnych, obscenicznych, oszukańczych lub nielegalnych;
 • Nie używać tej witryny ani powiązanych usług w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem i przepisami;
 • Nie używać tej witryny w połączeniu z wysyłaniem nieautoryzowanej reklamy lub spamu;
 • Nie zbierać lub pozyskiwać danych użytkowników bez ich zgody; lub
 • Nie używać tej witryny ani powiązanych usług w sposób naruszający prywatność, prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich.

Własność intelektualna
Własność intelektualna materiałów dostępnych na tej witrynie należy do ONPROAD® lub jest objęta licencją ONPROAD® i jest chroniona przez odpowiednie prawo autorskie i prawo znaków towarowych. Udzielamy naszym użytkownikom zgody na pobranie jednej kopii materiałów do użytku osobistego, niekomercyjnego, tymczasowego.

Stanowi to udzielenie licencji, a nie przeniesienie własności. Licencja ta automatycznie wygasa w przypadku naruszenia którejkolwiek z tych ograniczeń lub Warunków Ogólnych, i może zostać w każdej chwili wypowiedziana przez ONPROAD®.

Odpowiedzialność
Nasza witryna internetowa oraz materiały na niej dostępne są dostarczane na zasadzie “tak jak jest” (as is). Na tyle, na ile pozwala to prawo, ONPROAD® nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym odrzuca wszelkie inne gwarancje, w tym, bez ograniczeń, gwarancje lub warunki dorozumiane dotyczące handlowości, przydatności do określonego celu, niestanowienia naruszenia praw własności intelektualnej lub innych naruszeń praw.

W żadnym przypadku ONPROAD® ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne pośrednie, przypadkowe, następcze szkody poniesione lub doznane przez Ciebie lub stronę trzecią w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z tej witryny internetowej lub materiałów na niej zamieszczonych, nawet jeśli ONPROAD® lub jego upoważniony przedstawiciel został poinformowany, zarówno ustnie, jak i pisemnie, o możliwości wystąpienia takich szkód.

W kontekście tej umowy “szkody pośrednie” obejmują wszelkie szkody pośrednie, wynikłe bądź spodziewane straty zysków, utratę korzyści, utratę biznesu, utratę reputacji, utratę szans, utratę oszczędności, utratę użyteczności i/lub utratę lub uszkodzenie danych, niezależnie od tego, czy wynikają one z przepisów ustawowych, umów, zasad współżycia społecznego, deliktu (w tym zaniedbania), odszkodowania czy inaczej.

Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia w zakresie dorozumianych gwarancji ani ograniczenia odpowiedzialności za szkody pośrednie lub przypadkowe, te ograniczenia mogą na Ciebie nie mieć zastosowania.

Dokładność materiałów
Zawartość naszej witryny nie jest w pełni kompletna i ma charakter wyłącznie informacyjny. ONPROAD® nie gwarantuje ani nie dokonuje żadnych oświadczeń co do dokładności, prawdopodobnych wyników czy wiarygodności użytkowania materiałów dostępnych na tej witrynie, ani też w odniesieniu do takich materiałów lub źródeł z nimi związanych zamieszczonych na tej witrynie.

Linki
ONPROAD® nie przejrzał wszystkich stron powiązanych z jej witryną i nie ponosi odpowiedzialności za treść takich połączonych witryn. Dodanie linku nie oznacza, że ONPROAD® zatwierdza, aprobuje lub kontroluje daną witrynę. Korzystanie z takiej połączonej witryny odbywa się na własne ryzyko, i zdecydowanie zalecamy samodzielne sprawdzenie, czy witryny te są odpowiednie.

Prawo do zakończenia
Możemy zawiesić lub zakończyć Państwa prawo do korzystania z naszej witryny oraz natychmiast zakończyć te Ogólne Warunki po poinformowaniu Państwa na piśmie w przypadku naruszenia tych Ogólnych Warunków.

Rozdział
Każdy postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków, które w całości lub części jest nieważne lub niemożliwe do wykonania, zostanie wykreślone w zakresie, w jakim jest nieważne lub niemożliwe do wykonania. Ważność pozostałej części niniejszych Warunków nie będzie naruszona.

Stosowne prawo
Niniejsze Ogólne Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Belgii. Poddajesz się nieodwołalnie wyłącznej jurysdykcji sądów w tym kraju lub lokalizacji.